top of page

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה ("התנאים") משמשים כהסכם בין ג'ינגר ביט טכנולוגיות בע"מ ("החברה") לבינך ("המשתמש"), והם חלים על השימוש שלך באתר החברה www.gignerbit.co.il ("האתר"). על ידי גלישה או שימוש באתר, אתה מסכים להתקשר בהסכם זה. 


1. כללי 
החברה מאפשרת למשתמשים לעשות באתר שימוש רגיל, לצרכים הפרטיים או הפנים ארגוניים שלהם (לפי העניין), ובכפוף לתנאים אלו, בלבד. לשם השימוש באתר נדרשים המשתמשים לעמוד בדרישות הטכניות לשימוש באתר (של דפדפן, מערכת הפעלה וכדומה) אשר יפורסמו באתר מעת לעת.


2. שירותים אחרים של החברה
השימוש באפליקציית החברה, בפלטפורמת הניהול של החברה, או בכל שירות אחר שמציעה החברה (יחדיו, "שירותי החברה האחרים"), כולל מבלי הגבלה, שירותים או פונקציונאליות מסויימת של אפליקצית או פלטפורמת הניהול של החברה אשר מוצעים דרך האתר, כפוף לתנאים או הסכמים נוספים אשר על המשתמש לאשר כתנאי לשימוש ("תנאים נוספים"). משתמש עשוי להידרש להסכים לתנאים נוספים אף אם יבצע הרשמה באתר, או יתחבר לאתר כמשתמש רשום. מובהר, כי התנאים האלו אינם חלים לשירותי החברה האחרים, ולא ניתן רשיון או זכות לשירותי החברה האחרים מתוקף הסכם זה. תנאים נוספים ותנאים אלו הינם בנוסף אחד לשני, ואינם גורעים האחד מהשני.


3. הגבלות שימוש
3.1. משתמשים אינם רשאים (ולא יסייעו או יאשרו לאחרים): (א) להעתיק, לשכפל, לשנות, ליצור יצירות נגזרים, של האתר או כל חלק ממנו; (ב) לפרק, או להנדס לאחוראת האתר או אלו מחלקיו; (ג) להשתמש באתר באופן מסחרי; (ד) להשיג גישה לא מורשית לאתר; (ה) להשתמש באתר לצורך פרסום, שידול, מכירה או הפצה של הודעות או התראות לא רצויות; (ו) להשתמש באתר כדי ליצור או להפיץ וירוסים, סוסים טרויאניים או תוכנות זדוניות אחרות; (ז) להשתמש או להפעיל כל כריית נתונים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומה מתוך או בקשר עם האתר; (ח) להשתמש באתר בכל דרך הפוגעת, מבטלת, מעמיסה או פוגעת בשירותים, במערכות או בשרתים של החברה, או בתשתיות על גביהן מופעל האתר; (ט) להשתמש באתר או לשם הפצה פרסום או שליחה של כל תוכן בלתי חוקי, מזיק, מאיים, משמיץ, מפלה, פוגע, מגונה, מפר, ו/או מטריד (בין אם באופן ציבורי למשתמש אחר ספצפי או בכל אופן אחר); (י) להשתמש באתר בניגוד לחוק; ו/או (כ) לנסות כל אחד מהפעולות האמורות לעיל.


4. הרשמה לשירותים
המשתמש מאשר ומודע לכך שהשימוש בחלקים של האתר עשוי להיות כפוף לדרישת רישום ויצירת חשבון ("חשבון"). תהליך ההרשמה עשוי לדרוש מהמשתמש למסור מידע לגבי שמו המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו ו/או מידע אחר, ועשוי לדרוש ממשתמש להסכים גם לתנאים נוספים. שימוש בכל חשבון ייעשה על ידי משתמש אחד בלבד ואותו משתמש אינו יכול לשתף את חשבונו עם אחרים. כל משתמש אחראי באופן בלעדי לכל שימוש או גישה לאתר דרך חשבונו. כל משתמש מצהיר ומתחייב כי כל מידע שהוא מזין למערכת בעת הרישום הוא מדויק ואמיתי, והוא יעדכן וישמור על דיוק ואמיתות מידע כאמור.


5. חובות המשתמש
מבלי לגרוע מחובותיו האחרות של המשתמש על פי תנאים אלו, המשתמש אחראי: (א) להזין פרטים ונתונים מדויקים במהלך שימושו באתר, ולשמור על דיוקם כל הפרטים והנתונים שהוזנו; (ב) לשמור על כל האישורים והסיסמאות לחשבון המשתמש באופן מאובטח וסודי ולדווח לחברה מיד על כל שימוש לרעה בחשבון המשתמש; ו- (ג) לעמוד בכל החוקים החלים על המשתמש בנוגע לשימושו באתר. ככל ולמשתמש נודע על הפרת תנאים אלו, הוא יודיע לחברה באופן מיידי. במקרה של הפרת התחייבות מצד המשתמש על פי תנאים אלו, החברה תהיה רשאית להשעות או לסרב לאפשר למשתמש גישה לאתר או חלק מסוים של האתר, לחסום את הגישה של המשתמש לחשבון המשתמש, ו/או לסגור את חשבון המשתמש.


6. נתוני משתמש
6.1. המשתמש מתחייב  כי יש לו את כל הזכויות הנדרשות לשם (א) מסירה של כל הנתונים והתכנים שהוגשו או הוזנו על ידיו באמצעות או דרך האתר, לרבות ללא הגבלה, כל מידע מזהה או לא מזהה הקשור למשתמש או לצדדים שלישיים ("נתוני המשתמש"), ו- (ב) עשיית כל שימוש או העברה המותרים לפי תנאים אלו ביחס לנתוני משתמש כאמור. למשתמש תהיה האחריות הבלעדית על נתוני המשתמש ועל כל המעשים או המחדלים שלו בקשר עם האתר, לרבות לחוקיות, לאמינות, לאותנטיות, לשלמות, ולדיוק נתוני המשתמש שהוגשו או הוזנו על ידיו באמצעות או דרך האתר.
6.2. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל אי עמידה בהתחייבויות או הבטחות המשתמש לפי סעיף 6 זה. אף שהחברה אינה אחראית לאמת את נכונותם או את לגיטימיות נתוני המשתמש שהוגשו באמצעות או דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל חלק  מנתוני משתמש אשר לטעמה מפרים את התנאים המפורטים בהסכם זה או כל חוק החל על תנאים אלו, על החברה או על המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.3. המשתמש נותן את הסכמתו לחברה, ומעניק לחברה רישיון עולמי, ללא תמלוגים, ולא בלעדי, לאיסוף נתוני המשתמש המוגשים באמצעות השירותים, לאחסן את נתוני המשתמש כאמור בשרתי החברה או בשרתים חיצוניים של צדדי שלישיים המשמשים את החברה עבור אספקת האתר, ולהשתמש בנתוני משתמשים כאמור כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה אשר נמצאת באתר. מובהר כי שימושים מורשים כאמור כוללים בין היתר: (א) שימוש בנתונים בכדי לספק או לשפר את האתר; (ב) איסוף מידע סטטיסטי ותובנות הקשורות לאתר, לביצועיו או השימוש בו, ושימוש במידע סטטיסטי כאמור (לרבות שימוש ציבורי באופן שאינו מזהה את המשתמש); (ג) העברת מידע זה לספקי שירותי צד ג' הרלוונטיים כנדרש בכדי לספק את האתר (כגון ספקי שירותי אחסון נתוני המשתמש המאוחסנים בקשר לשימוש באתר) או שירותי צד ג' שנבחרו על ידי המשתמש לשימוש/לרכישה באמצעות האתר כך שספק שירותי צד ג' הרלוואנטי יוכל להשתמש במידע כאמור על מנת לספק את השירותים הנדרשים; ו-(ד) העברת נתוני המשתמש לגוף אשר רכשה את עסקי החברה בדרך של מיזוג או רכישת נכסי החברה, אך בתנאי שהגוף הרוכש כאמור יחויב לדרישות הסכם זה ביחס לשימושו בנתוני המשתמש.


7. זכויות קניין רוחני
7.1. החברה שומרת על כל הזכוית, לרבות ובלי הגבלה, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות קניין רוחני אחרת באתר (ומבלי הגבלה, גם בכל תוכן ששמה החברה באתר).
7.2. לבין הצדדים, המשתמש שומר על כל זכות בנתוני המשתמש.
7.3. החברה מקבלת בזאת זכות תמידית, עולמית, בלתי הדירה, ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, הניתנת לרישוי-הלאה, לשימוש לכל מטרה שהיא, בכל משוב, או הצעה אשר ניתנה על ידי המשתמש לחברה, ובכל תוכן אשר הועלה על ידי המשתמש לאזור באתר אשר זמין גם לאחרים, (זכות כאמור הינה גם בנוגע לכל זכות קניין רוחני במשוב, הצעה או תוכן כאמור).


8. שירותי צד ג'
8.1. המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שהחברה מעמידה לרשות המשתמשים, דרך האתר, שירותים מסוימים של צדדי ג', וכי בתוך האתר עשויים אף להימצא קישורים לאתרים ויישומים מסוימים אשר הינם החיצוניים לאתר (שירותים ו/או תשתיות של צדדי ג' יקראו להלן "שירותי צד ג"). כאשר משתמש רוכש שירותי צד ג' דרך האתר, הוא מתקשר ישירות עם הספק של אותן שירותי צד ג' בלבד ולא עם החברה. השימוש בשירותי צד ג' כלשהם כפוף לתנאים וההגבלות הרלוונטיים לשירותי צד ג' אלה בלבד.
8.2. המשתמש מכיר בכך גם כי החברה משתמשת בשירותי צד ג' על מנת לספק את האתר, לרבות שירותי אחסון לשם אחסון נתוני המשתמש בשרתים חיצוניים הנשלטים על ידי ספקי אותם שירותי צד ג', וכי המשך זמינות והגישה לאתר עשויים להיות תלויים בזמינותם של שירותי הצד ג' הרלוונטיים.
8.3. המשתמש מכיר בכך שהחברה אינה שולטת או מפעילה את שירותי צד ג' והחברה לא תישא באחריות כלשהי, בקשר לשירותי הצד ג', או בקשר לכל אתר או אפליקציה של צד ג' אשר האתר מקשר אליו (לרבות ביחס לשימוש על ידי ספקי שירותי צד ג' בנתוני משתמשים).


9. קישורים לאתר
בכפוף לתנאים אלו, משתמש יוכל להציג קישור לאתר, כל עוד השימוש של המשתמש וגם האתר החיצוני בו נמצא הקישור לאתר (והתוכן של אתר חיצוני כאמור), אינו מטעה, אי חוקי, מזיק, מאיים, מכפיש, מפלה, מעליב, מפר זכויות, ו/או מטריד. משתמש אינו רשאי לרמוז או להגיד כי החברה תומכת או שותפה לאתר חיצוני, מוצר או שירות, ואינו רשאי לפגוע, או לדלל את שם או סימני החברה או המוניטין הקשור אליהםפ, או לערבב אותו עם אחרים.


10. הגבלת אחריות
10.1.    האתר ניתן למשתמשים כפי שהוא, על בסיס AS IS ו- AS AVAILABLE, ללא כל אחריות או מצגים מצד החברה. למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת בנוגע, או נותנת מצגים ביחס, לשירותי צד ג' כלשהם.
10.2.    השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, ולמעט בנוגע לנזקים הנובעים באופן ישיר ממעשה במזיד או הונאה של החברה, בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית להפסד או נזק מכל סוג, על בסיס חוזי, נזיקי או כל בסיס אחר, לרבות ללא הגבלה, נזקים ישירים, נזקים עקיפים, ומבלי הגבלה בגין אובדן רווחים, אובדן מידע, נזקים או הפרעות עסקיות או כל הפסד מסחרי עקיף אחר, אשר נגרמו עקב ו/או שהינם בקשר לאתר או לתנאים אלו.


11. שונות
11.1.    התנאים האלו הים בתוקף כל עוד השימוש של מתשמש באתר נמשך, ולתקופה בלתי מוגבלת לאחר מכן. מובהר כי החברה רשאית להפסיק לספק את האתר בכל עת, מבלי כל אחריות למשתמש.
11.2.    הכותרות של תנאים אלו מיועדות לנוחות בלבד ולא ישפיעו על הפרשנות או המשמעות של התנאים וההוראות של תנאים אלו.
11.3.    תנאים אלו זה אינם מקנה זכויות כלשהן לצד שלישי.
11.4.    כל טענה או מחלוקת הנובעות מתנאים אלו ו/או מהאתר, יהיו כפופות לדיני מדינת ישראל, למעט עקרונות החוק הנוגעים לברירת דין. הצדדים מסכימים באופן בלתי הדיר כי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית ליישב כל סכסוך או טענה הנובעים או שהינם בקשר עם תנאים אלו ו/או האתר.
11.5.    כל הודעה הנדרשת או מותרת לפי הסכם זה לחברה תמסר בכתב, או בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: office@gingerbit.co.il, או דרך אתר החברה (תחת לשונית ההודעות), או עם שליח עם אישור מסירה או בדואר רשום או עם שליח לכתובת הבאה: רוקח 101, תל-אביב, ישראל 6153101.
11.6.    החברה רשאית לשנות את תנאים אלו על ידי פרסום תנאים חדשים, אשר יחולו לכל משתמש מיד לאחר העלאתם לאתר החברה.

bottom of page