מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מתארת כיצד ג'ינג'ר ביט טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מתייחסת למידע שהיא אוספת או מקבלת ממך ("המשתמש") דרך אתרי החברה (www.gingerbit.co.il, וכל אתר אחר שמפעילה החברה), אפליקציית גי'נגר ביט ו/או פלטפורמת הניהול של ג'ינג'ר ביט המופעלות על ידי החברה (לצד כל שירות אחר הניתן על ידי החברה, "השירותים"; מובהר כי לעניין מדיניות זו משמע המונח "שירותים" הינו גם כל אחד מאתרי החברה). לצד תנאי השימוש של השירותים הרלוונטיים, מדיניות הפרטיות מסדירה את השימוש שלך בשירותים. על ידי אישור התנאים בלחיצה ו/או שימוש בשירותים, המוקדם מביניהם ( "התאריך הקובע"), אתה מסכים להתקשר בהסכם זה. במקרה שאתה מתקשר בהסכם זה מטעם תאגיד, יחשב התאגיד כמשתמש, ואתה מצהיר כי יש לך את הסמכות להסכים הסכם זה בעבור התאגיד. הסכם זה חל על המשתמש בין אם הוא משתמש באתרי החברה, או בשירותים דרך האפליקציה, דרך פלטפורמת הניהול, דרך אתר החברה (www.gignerbit.co.il) ובין אם בכל דרך אחרת.

1. היעדר חובה למסירת מידע
למען הסר ספק, מובהר כי אין כל חובה חוקית על המשתמש להשתמש בשירותים המסופקים על ידי החברה, או למסור מידע כלשהו לחברה. עם זאת, אם משתמש בוחר להשתמש באילו מהשירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות מבלי הגבלה שימוש באתר החברה, באפליקציה של החברה, ו/או בפלטפורמת הניהול של החברה, אספקת מידע מסוים הינה תנאי הכרחי לשימוש וקבלת גישה לשירותים כאמור. 

2. סוגי מידע שנאסף
החברה רשאית לאסוף הן מידע המאפשר זיהוי אישי והן מידע שאינו מאפשר זיהוי (יחדיו "מידע"). לעניין מדיניות פרטיות זו, "מידע המאפשר זיהוי אישי" משמעו מידע המאפשר זיהוי של אדם, כולל מבלי הגבלה, שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, מספרי זיהוי, כתובות בית ועבודה, מקצוע, מספרי טלפון, פרטי חיוב, פרטי כרטיסי אשראי, תאריכי לידה, מספרי חשבון בנק, מצב משפחתי, השכלה, רישיונות מקצועיים, מידע על העדפות אישיות, הרגלים ופעילויות בשעות הפנאי, מידע רפואי ומידע אישי דומה אחר. "מידע שאינו מאפשר זיהוי" פירושו מידע שנאסף ביחס לשימוש בשירותים או אינטראקציות אחרות עם החברה אשר אינן מאפשרות את הזיהוי של אדם.

3. כיצד משתמשים במידע
באופן כללי, החברה משתמשת במידע על מנת לספק ולשפר את שירותיה, להתאמה אישית ולאופטימיזציה של חוויית המשתמש ולצרכים עסקיים אחרים שלה. בפרט, החברה רשאית להשתמש במידע שנאסף על ידה לכל אחת מהמטרות הבאות:
(א)    לאספקת השירותים;
(ב)    לפיתוח, הפצת, ושיפור השירותים;
(ג)    להתאמה אישית של השירותים עבור כל משתמש והעצמת חווית המשתמש שלו;
(ד)    לשליחת הודעות והתראות חשובות, כגון הודעות והתראות על השירותים ושינויים בתנאים, ובמדיניות החברה;
(ה)    להפקת מידע סטטיסטי ותובנות הקשורות לביצוע או שימוש בשירותים, ולשימוש במידע סטטיסטי ותובנות כאמור (לרבות למטרות מחקר או לשימוש ציבורי בצורה מצטברת ללא זיהוי);
(ו)    לטיפול בקשות משתמשים לגבי השירותים או שירותי של צד ג' (כהגדרתם להלן) המוצעים באמצעות השירותים;
(ז)    להגשת תביעות ביחס לפוליסות ביטוח ו/או ביחס לטיסות מעוכבות דרך השירותים (ככל שמשתמש רכש פוליסות כאלה);
(ח)    להפקת או הכנת דוחות למשתמשים באמצעות השירותים;
(ט)    למטרות שיווק, לרבות, לשליחת מידע למשתמשים ולהתרעת משתמשים על פיתוחים ופרסומים חדשים, מבצעים, מוצרים, שירותים או פעילויות אחרות, הכרזות, ועלוני מידע ולניהול הפריטים האמורים והתאמתם לכל משתמש באופן אישי.
(י)    לשם שיפור תכנים השירותים ותכני הפרסום של החברה (ובין היתר, לשם זיהוי מגמות שימוש ולקביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום של החברה).
(יא)    ליצירת קשר עם משתמשים, לרבות ביחס להצעות קידום מכירות ופרסומים;
(יב)    לזיהוי או איתור משתמשים בקשר למטרות השימוש המותרות האחרות לפי סעיף זה;
(יג)    לפיקוח וניתוח מידע לגבי העדפות גלישה וצפייה של משתמשים ולאבחון בעיות בשירותים;
(יד)    לניהול ועיבוד תשלומים;
(טו)    למניעת הונאה, והבטחת ציות לחוק; ו-
(טז)    לאכיפת תנאי השימוש וכל התנאים הנוספים ו/או המדיניות של החברה.

4. כיצד נאסף מידע
החברה רשאית לאסוף מידע דרך שימושו של המשתמש בשירותים או במגעיו עם החברה, בין כאשר המשתמש מחובר לאינטרנט או לא, ובכלל זה, כאשר משתמש נרשם לשירותים, כשמתמש יוצר חשבון, באמצעות מעקב אחר פרמטרים של שימוש המשתמש בשירותים, כאשר משתמש מתקשר עם החברה, או כאשר משתמש מגיש בקשה או רוכש שירותי צד ג'  באמצעות השירותים. החברה אינה עושה שימוש בקבצי Cookies, אולם היא שומרת על המידע הנדרש כדי לאפשר למשתמשים להתחבר לשירותים מבלי שהמשתמש יזין סיסמה.

5. שמירה והסרת מידע
אלא אם כן נקבע אחרת במפורש מדיניות פרטיות זו, החברה אינה משנה את הנהלים המפורטים במדיניות זו על סמך בחירתך במצב "אל תעקוב" העשוי להיות מוצע על ידי הדפדפן שלך; עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת בעתיד ללא הודעה למשתמש. המשתמש רשאי לפנות לחברה בכתב דרך הכתובת המפורטת מטה על מנת להסיר מידע מסוים שהושג מהמשתמש, בכפוף לחוקים הרלוונטיים אשר חלים על מדיניות הפרטיות (עם זאת, הסרת המידע עלולה לפגוע בהמשך השימוש או למנוע את המשך השימוש של המשתמש בשירותים). בכפוף לבקשת הסרה של משתמש כאמור לעיל, החברה רשאית לשמור על המידע לתקופה בלתי מוגבלת לשם השימושים המצוינים במדיניות פרטיות זו (אך אינה מחויבת לשמור מידע לכל תקופה שהיא).


6. שיתוף מידע עם צד ג'
המשתמש מכיר ומסכים לכך שהחברה מעמידה לרשות המשתמשים שירותים מסוימים של צדדי ג' דרך השירותים, וכן כי החברה משתמשת בשירותים של צדדי ג' על מנת לספק את שירותיה, , לרבות שירותי אחסון לשם אחסון מידע בשרתים חיצוניים הנשלטים על ידי ספקי אותם שירותי צד ג'. שירותים ותשיות כאמור של צדדי ג' יכונו "שירותי צד ג'".

החברה רשאית לחשוף מידע לצדדים שלישיים כדלקמן: (א) לספקי שירותי צד ג' רלוונטיים בכדי לספק, לפתח, לשפר, לתמוך או לתחזק את השירותים, או להשתית באופן אחר את אילו מהשימושים המותרים לחברה (כגון מסירת המידע לספקי שירותי אחסון כחלק מהשירותים); (ב) לספקי שירותי צד ג' שנבחרו על ידי המשתמש לשימוש או לרכישה באמצעות השירותים; (ג) לישות אליה החברה תתמזג או ישות אשר תרכוש את נכסי החברה הרלוונטיים (לכל שימוש אשר מותר לפי מדיניות פרטיות זו), ובתנאי שישות כאמור תהיה מחויבת לדרישות מדיניות פרטיות זו בכל הקשור לשימוש במידע זה. צדדי ג' העשויים לקבל מידע בהתאם למדיניות פרטיות זו,  מפורטים בנספח ב'. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע שנאסף כנדרש לפי כל דין וכאשר החברה סבורה כי גילוי כאמור הינו הכרחי לשם הגנה על זכויותיה, על שלמות השירותים, המערכות והטכנולוגיה של החברה ו/או בקשר עם הליך משפטי בקשר עם השירותים.

המשתמש מכיר בכך שהחברה אינה שולטת או מפעילה את שירותי צד ג' והחברה לא תישא באחריות כלשהי, בין אם בקשר לשירותי צד ג', או בכל מה שקשור לאתר, אפליקציה או שירות של צד שלישי אשר השירותים מקשרים אליו (לרבות ביחס לשימוש על ידי ספקי שירותי צד ג' בנתוני משתמשים). המשתמש בנוסף מכיר בכך כי השימוש בשירותי צד ג' אינו חוסה תחת מדיניות פרטיות זו.

7. הגנה על מידע
החברה מחויבת לשמירה על אבטחת המידע של משתמשיה ונוקטת באמצעים מסחריים סבירים כדי להבטיח את אבטחת המידע. עם זאת, אף שיטה להעברה או אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת לחלוטין והחברה אינה יכולה להבטיח את אבטחתו המוחלטת של המידע. על ידי שימוש בשירותים, המשתמש מסכים במפורש כי החברה לא תהיה אחראית לכל פעולה, שימוש לרעה, הפרה או ניצול של מידע ופרצות אבטחת מידע על ידי צדדים שלישיים.

8. עדכון מידע על ידי המשתמש
המשתמשים אחראים לשמירה על המידע שלהם עדכני. משתמשים רשאים לעדכן את המידע שלהם על ידי שינוי הפרטים בחשבונם, או ליצור קשר עם החברה באופן שמצוין מטה לשם כך. החברה תשתמש במאמצים סבירים כדי לעבד כל שינוי שיבוצע על ידי משתמש. עם זאת, המשתמש מאשר כי מחיקת מידע עשויה לגרום לבעיה לספק למשתמש גישה או שימוש בשירותים, או לחלופין עלולה לפגוע בשירותים.

9. מאגרי מידע
המידע שנשמר על ידי החברה נאסף ונשמר במאגרי נתונים המורשים על ידי המשרד להגנת הפרטיות (מספרי רישיון 700064444 ו- 700063215).

10. יצירת קשר
כל הודעה הנדרשת או מותרת לפי הסכם זה תמסר בכתב (א) אם לחברה, בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: office@gingerbit.co.il, דרך אתר החברה (תחת לשונית ההודעות): www.gingerbit.co.il, או עם שליח עם אישור מסירה או בדואר רשום לכתובת הבאה: רוקח 101, תל-אביב, ישראל 6153101; או שליח אקספרס פרטי מוכר לאומי; ו- (ב) אם למשתמש, באמצעות דואר האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני איתה נרשם המשתמש לשירותים. הודעות ייחשבו כאילו נמסרו תוך יום עסקים אחד ממועד המסירה אם הן נשלחות בדואר אלקטרוני, ותוך 5 ימי עסקים מיום המסירה אם הן נשלחות בשיטות אחרות המותרות לפי הסכם זה.

11. דין חל; תיקונים
החברה רשאית לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זה על ידי פרסום תנאים חדשים, אשר יחולו לכל משתמש מיד לאחר העלאתם לאתר החברה.

כל טענה או מחלוקת בנוגע למדיניות הפרטיות, יהיו כפופות לדיני מדינת ישראל, למעט עקרונות החוק הנוגעים לברירת דין. הצדדים מסכימים באופן בלתי הדיר כי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית ליישב כל סכסוך או טענה הנובעים או שהינם בקשר עם מדיניות הפרטיות.
 

הרבה יותר מביטוח נסיעות

הורידו את האפליקציה ותהנו מכל היתרונות של GINGER גם בנסיעות הפרטיות שלכם

מעסיקים בהייטק?

החברה המבטחת – מגדל חברה לביטוח

GINGER סוכנות לביטוח בע״מ

כל הזכויות שמורות GINGER 2019

whatsapp-chat@1x.png