הגשת תביעה בגין הוצאות רפואיות/ ביטול נסיעה/ קיצור נסיעה