top of page

Ginger Bit website terms

כללי

 • תקנון זה חל על השימוש באתר האינטרנט gingerbit.co.il ובאפליקציית Ginger, הזמינה להורדה להתקנים ניידים שונים (אתר האינטרנט והאפליקציה יכונו להלן ביחד “האפליקציה“).

 • האפליקציה מתווכת בין המשתמשים לספקי שירות שונים (להלן: “הספקים החיצוניים“), באופן היוצר התקשרות ישירה בין המשתמשים לבין הספקים החיצוניים בלבד, ללא מעורבותה של האפליקציה. הספקים החיצוניים מעניקים את השירותים הבאים:

  • רכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל ופוליסת ביטול טיסה, עבור עצמם ועבור אחרים;

  • קבלת התראות לגבי עיכובים או ביטולי טיסות;

  • קבלת שובר כניסה לטרקליני עסקים ברחבי העולם, במקרים בהם יש עיכוב מעל שעה בטיסה (בתנאי שהמשתמש הזין את פרטי הטיסה מראש);

  • קבלת תמיכה בהגשת תביעות בגין אבדן ואיחור כבודה, או מחלה וכן בגין ביטולים או איחורי טיסות.

 • האפליקציה שייכת לחברת ג’ינג’ר ביט טכנולוגיות ח.פ 515927549 (להלן “החברה“), המצויה בכתובת שד’ רוקח 101, ת”א ומופעלת על ידה.

 • הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.

 • הכותרות לאורך התקנון מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.

 • תקנון שימוש זה, ובכלל זה מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: “התקנון“) מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל משתמש, מכל סוג שהוא, ובכלל זה מעסיקים ועובדיהם, העושים שימוש באפליקציה ו/או במידע מכל סוג שהוא, הקיים באפליקציה ו/או במידע מכל סוג שהוא, שניתן להשיגו באמצעות האפליקציה ו/או אשר נרכשים עבורם שירותים כלשהם באמצעות האפליקציה, בתמורה או שלא בתמורה, בעצמם או באמצעות אחרים (להלן “המשתמש“).

 • החברה שומרת על זכותה לעדכן תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי התקנון.
   

תנאים לשימוש באפליקציה

 • תנאים טכניים – ניתן להשתמש באפליקציה במכשירים העונים על התנאים הבאים:

  • מחשב אישי בעל דפדפן כרום;

  • טלפון נייד מסוג iPhone עם מערכת הפעלה iOS 10 ומעלה;

  • טלפון נייד עם מערכת הפעלה Android 6 ומעלה.

 • האפליקציה ניתנת לשימוש בכפוף לתנאים הבאים:

  • יצירת חשבון משתמש באמצעות הזנת פרטים אישיים. יצירת חשבון משתמש נדרשת עבור כל אדם העושה שימוש באפליקציה בעצמו או אשר נעשה שימוש כלשהו בפרטיו האישיים על ידי אחרים, ובכלל זה לשם רכישת שירותים עבורו;

  • אישור המשתמש לשמירת ועיבוד הנתונים הרלוונטיים למשתמש, בין אם הוזנו על ידו ובין אם הוזנו על ידי גורם אחר.
    

השימוש באפליקציה

 • כל משתמש מתחייב כי כל שימוש באפליקציה יהיה בהתאם להוראת כל דין, ובפרט בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 וחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995.

 • כל משתמש מתחייב כי כל המידע אשר יוזן על ידו או עבורו באמצעות האפליקציה יהיה מידע אמיתי, נכון ומדויק. הזנת מידע מסולף או בדוי מהווה הפרה יסודית של תקנון זה אשר בעקבותיה תהיה החברה רשאית להקפיא ו/או לבטל את חשבון המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי כל דין.

 • המשתמשים מתחייבים לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכן כל גורם מטעמה, בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו, ובפרט הספקים החיצוניים, עקב ו/או בקשר לשימוש באפליקציה.

 • המשתמש מתחייב ליידע את החברה על כל טענה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו הנוגעת לשימוש של המשתמש באפליקציה ו/או על כל הליך משפטי שננקט על ידי צד שלישי, עקב ו/או בקשר לשימוש באפליקציה.
   

החברה אינה אחראית לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים

 • החברה אינה ספק השירותים הנרכשים באפליקציה אלא משמשת כמתווך בלבד, בין המשתמשים לבין הספקים החיצוניים. בכלל זה:

  • רכישת פוליסות ביטוח מתבצעת במישרין מול חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ, ח.פ. 520029984 – https://www.migdal.co.il.

  • רכישת פוליסות ביטוח מתבצעת במישרין מול שירביט חברה לביטוח, ח.פ 512904608 יד חרוצים 14 נתניה, shirbit.co.il.

  • סוכנות הביטוח לעניין רכישת פוליסות הביטוח דרך האפליקציה היא חברת לינקו סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ, ח.פ. 515865574.

  • שירות הפקת שוברים לטרקלינים במקרה של עיכובים בטיסה ניתן במישרין למשתמש על ידי חברת Collinson –

   • אתר החברה: https://www.collinsongroup.com;

   • פרטים מלאים של החברה: Collinson Service Solutions Limited, רשומה באנגליה וויילס, מספר חברה 02474708, שכתובתהCutlers Exchange, 123 Houndsditch London, EC3A 7BU, England.

   • תנאי המשתמש של חברת Collinson נמצאים בקישור הבא: https://www.collinsongroup.com/terms-of-use והמפורטים לנוחות המשתמש בסופו של תקנון זה;

  • שירותי הגשת תביעות במקרה של עיכובים או ביטולי טיסות ניתנים למשתמש במישרין על ידי חברת AirHelp –

   • אתר החברה: airhelp.com.

   • פרטים מלאים של החברה: AIRHELP LIMITED, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000, שכתובתה 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong.

   • תנאי המשתמש של החברה נמצאים בקישור הבא: https://www.airhelp.com/en/terms.

  • החברה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לשירותים הניתנים על ידי הספקים החיצוניים, עקב ו/או במסגרת השימוש באפליקציה, ולמשתמש אין ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה לגבי שירותים אלו. בכלל זה:

   • החברה אינה בודקת ואינה יכולה לבדוק את איכות השירותים המסופקים על ידי הספקים החיצוניים, ואין בהצעתם באפליקציה כדי להווה אישור או המלצה על הספקים החיצוניים.

   • ייתכנו הבדלים בין שירותי הספקים החיצוניים השונים כפי שהם מתוארים באפליקציה לעומת כפי שהם ניתנים בפועל. על המשתמש החובה לבחון את כל תנאי השירותים המוצעים על ידי כל אחד מהספקים החיצוניים, על מנת לעמוד על תוכנם והיקפם המדויקים, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

  • רכישת השירותים תלויה בזמינות ובזמני פעילותם של הספקים החיצוניים. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב או הפסקת תהליך רכישת השירותים, עקב גורמים התלויים בספקים החיצוניים או באמצעי התקשורת עמם.
    

רכישת שירותים באמצעות האפליקציה

 • המשתמש מתחייב להזין פרטים נכונים ומדויקים במסגרת רכישת ו/או קבלת שירותים באמצעות האפליקציה. אי הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים עלול לפגוע באיכות השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק, מכל סוג, שייגרם למשתמש עצמו, לחברה וכל גורם מטעמה, או לכל צד שלישי עקב הזנת פרטים שאינם נכונים או מדויקים.

 • רכישת שירותים באמצעות האפליקציה כפופה לשיקול דעתה המוחלט של החברה. החברה תהיה רשאית לסרב, מכל סיבה שהיא, לבקשת המשתמש או כל גורם מטעמו לביצוע רכישות כלשהן באמצעות האפליקציה.

 • תקלות באפליקציה, ובכלל זה בתקשורת עם הספקים החיצוניים, עלולות לגרום להצעות מחיר הנמוכות באופן חריג. במקרה כזה, על המשתמש לוודא מול החברה כי אכן מדובר בהצעת מחיר נכונה.
   

הגבלת אחריות

בנוסף לכל הוראה אחרת בתקנון זה לגבי העדר אחריות של החברה, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:

 • החברה איננה אחראית לכל נזק שהוא שעלול להיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין עקב תפקוד לקוי של האפליקציה ו/או נפילת שרתים ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או בכל התקן ו/או מכשיר בו עושה המשתמש שימוש.

 • בנוסף, החברה אינה אחראית על כל נזק הנגרם עקב גורמים שאינם בשליטתה (כוח עליון) כגון מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, שריפה, שביתה כללית, מתקפת סייבר, פעולות האקרים (פצחנים) וכיו”ב.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, בכל דרך שהיא בגין כל נזק ישיר או עקיף, ובכלל זה נזק כספי, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין או כל נזק אחר, אשר ייגרמו עקב השימוש באפליקציה, והמשתמש מצהיר בזאת כי השימוש באפליקציה הוא באחריותו הבלעדית בלבד.

 • האפליקציה עשויה לכלול קישוריות (Links) אל אתרי אינטרנט ו/או אפליקציות ו/או מקורות מידע מכל סוג אחר של צדדים שלישיים (להלן: “מקורות חיצוניים“). המשתמש מאשר בזאת שידוע לו שהחברה אינה יכולה לשלוט על היעדים של הקישוריות וכי לא תחול על החברה כל אחריות ביחס למקורות חיצוניים. המשתמש מצהיר עוד שידוע לו שאין בקישוריות כדי להוות חסות ו/או עידוד ו/או המלצה לגבי מקורות חיצוניים אלו.

 • המשתמש מסכים לשימוש באפליקציה כפי שהיא מסופקת על ידי החברה (as is), וכפי שתעודכן בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומסכים כי החברה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את האפליקציה לצרכיו ו/או דרישותיו של המשתמש או כל אדם אחר.

 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, החברה איננה אחראית לגבי כל שימוש שגוי ו/או שימוש לרעה באפליקציה, לרבות בהתאם לפעולות האסורות על פי תקנון זה ובכלל זה לעניין אבדן ו/או שינוי מידע שנובע משימוש לא נכון באפליקציה, בין אם על ידי המשתמש עצמו או על ידי משתמש אחר, כמו מחיקה או אי שמירה של נתונים או שימוש בחיבור רשת לקוי או מכל צורת שימוש אחרת שאיננה נכונה (להלן: “שימוש פסול“). המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל חבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו בשל שימוש פסול, בין אם זה נעשה על ידי
  אותו משתמש עצמו ובין אם על ידי כל משתמש אחר.

   

שליחת פרסומות ומידע שיווקי

 • בעצם השימוש באפליקציה המשתמש מאשר לחברה לשלוח לו דברי פרסומות כאמור בסע’ 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (אשר מכונה “חוק הספאם”), בכל אמצעי תקשורת שהוא.

 • ככל שהמשתמש מעוניין להודיע על סירובו לקבלת דברי פרסומת, ניתן לשלוח הודעה לעניין זה באמצעות כתובת הדוא”ל: office@gingerbit.co.il או באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.
   

תשלומים

 • מאחר שהחברה מהווה מתווך בלבד, החברה אינה גובה תשלום מהמשתמשים ולא תישא באחריות כלשהי לעניין זה.

 • פרטי כרטיס אשראי מועברים ישירות לחברות הסליקה לשם אישורם והסליקה מבוצעת על ידי הספקים החיצוניים בלבד.
   

זכויות קניין רוחני

 • החברה היא הבעלים היחיד והבלעדי של האפליקציה ושל כל חומר הנלווה אליה, בין באופן מקוון ובין אחרת, בין אם מקורו בחברה ובין אם במשתמשים, ובכלל זה תכנים המועלים לאפליקציה ו/או מועברים לחברה על ידי המשתמשים, כגון הצעות לשיפור (להלן במקובץ: “נתוני האפליקציה“).

 • החברה היא הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באפליקציה ובנתוני האפליקציה, בין אם רשומות ובין אם לאו, בין אם מוכרות היום ובין אם יוכרו בעתיד, בכל מקום שהוא בעולם, לרבות אך לא רק כל זכויות הקניין הרוחני בהם, ובכלל זה סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, מדגמים, עיצובים, נתונים, נוסחאות, קוד, דרכי פעולה וכיו”ב, וכל זכויות בידע או במידע.

 • החברה תהיה חופשיה לעשות כל שימוש שייראה לה לנכון בכל האמור בכל מקום בעולם וללא הגבלת זמן, והמשתמשים מוותרים בזאת על כל זכות שהיא, אף אם נתונה להם על פי חוק, ובפרט לעניין הזכות המוסרית.

 • השימוש באפליקציה, בין בתשלום ובין בחינם, לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן מעבר לזכות השימוש עצמה, ובכלל זה אין בכך להעניק למשתמש כל זכות שהיא באפליקציה ו/או במידע ו/או הידע הנצברים תוך שימוש באפליקציה ו/או בקניין הרוחני של החברה.

 • חל איסור על המשתמשים לצלם, להעתיק, לשכפל, לפרסם או להעביר לצד שלישי באמצעי מדיה כלשהו, כל חומר מכל סוג שהוא מתוך האפליקציה ו/או נתוני האפליקציה, באופן שלם או חלקי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

 • מבלי לגרוע מהאמור בפרק הדן בהפרת התנאים ושימוש לרעה באפליקציה, מובהר כי ההרשאה שניתנת על ידיי החברה למשתמש בעל חשבון לעשות שימוש באפליקציה איננה אישור לעשות כל שימוש מלבד זה המותר על פי תנאי התקנון, ואינם כוללים העתקת קוד, הוספת קוד, כריית מידע או כל שימוש אחר החורג מהיקף השימוש הסביר והרגיל באפליקציה.
   

הפרת התנאים ושימוש לרעה

 • חל איסור מוחלט לכרות מידע מהאפליקציה.

 • חל איסור מוחלט לעסוק בפעילות לא חוקית באמצעות האפליקציה או באופן שקשור אליה במישרין או בעקיפין.

 • חל איסור מוחלט לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע באפליקציה או בנתוני האפליקציה.

 • כל הפרה של תנאי מתנאיי התקנון תיחשב כשימוש לרעה באפליקציה, והחברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא זמנית או לבטל לצמיתות את חשבון המשתמש אשר הפר את תנאיי תקנון זה, בין אם מדובר במשתמש בתשלום ובין אם לאו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי התקנון ו/או על פי כל דין.

 • הרשות לשימוש באפליקציה ניתנת לכל משתמש באופן בלעדי וחל איסור מוחלט להעביר את פרטי החשבון של משתמש לשימוש על ידי אחר.

 • המשתמש אחראי לשמור על פרטי חשבונו חסויים ומוגנים והוא מחויב לדווח באופן מיידי לחברה על כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבונו. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה חמורה של התקנון בכלל ומדיניות הפרטיות בפרט.

 • באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לשמור בסודיות ובאופן מאובטח על פרטי גישתו לחשבון, לרבות שם המשתמש והסיסמה האישית, ובאחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש להחליף את פרטי הגישה בכל מקרה שבו הם התגלו או עלולים להתגלות על ידי צד שלישי.

 • המשתמש פוטר בזאת באופן מוחלט וסופי את החברה, מנהליה, עובדיה וכל גורם מטעמה, מכל אחריות לכל נזק שהוא העלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מגילוי פרטי גישתו לחשבון לצד שלישי – בין אם במתכוון ובין אם בשגגה.

 • המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לה עקב תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו, וזאת עקב גילוי פרטי גישתו לחשבון לצד שלישי – בין אם במתכוון ובין אם בשגגה.
   

יצירת קשר

פנייה לחברה אפשרית בדרכי ההתקשרות הבאות (להלן: “דרכי ההתקשרות“):

מדיניות הפרטיות של האפליקציה
 

כללי

 • מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש באתר האינטרנט gingerbit.co.il ובאפליקציית Ginger, הזמינה להורדה להתקנים ניידים שונים (אתר האינטרנט והאפליקציה יכונו להלן ביחד “האפליקציה“).

 • השימוש באפליקציה כרוך במסירת מידע אישי לגבי המשתמש, הן בעת הרישום לשימוש באפליקציה והן במהלך השימוש בה. האפליקציה כוללת מידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים עצמם או על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים (כגון רשויות).

 • מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“), מסדירה את היחסים בין החברה לבין כל משתמש, בכל האמור לנושאים הנדונים במדיניות הפרטיות, ובפרט לגבי המידע שיימסר על ידי המשתמש לחברה או מידע שיימסר לגבי אותו משתמש על ידי משתמשים אחרים ו/או על ידי צדדים שלישיים (להלן: “המידע האישי“).

 • האפליקציה שייכת לחברת ג’ינג’ר ביט טכנולוגיות ח.פ 515927549 (להלן “החברה“), המצויה בכתובת שד’ רוקח 101, ת”א ומופעלת על ידה.

 • מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באפליקציה (להלן: “התקנון“) והמושגים המוגדרים בתקנון ישמשו גם במדיניות פרטיות זו.

 • הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.

 • הכותרות לאורך התקנון ומדיניות הפרטיות מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.
   

המידע האישי:

כאמור, המידע האישי כולל כל מידע אשר יתקבל אודות המשתמש, ובין היתר, עשוי לכלול את סוגי המידע הבאים:

 • פרטי התקשרות ופרטים אישיים כגון שם, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל ומספרי טלפון;

 • נתונים אישיים ומקצועיים כגון מין, תאריך לידה, מצב אישי, מצב משפחתי, רקע תעסוקתי, רשיונות מקצועיים;

 • נתונים לגבי הרגלים והעדפות אישיים כגון תדירות וסוג חופשות ובילויים בשעות הפנאי, נסיעות לחו”ל;

 • מספרי זיהוי כגון תעודת זהות, דרכון ורישיון נהיגה;

 • היסטוריית גלישה ונתוני צפייה בפרסומות;

 • מידע המוחזק בידי רשויות שונות לרבות מידע פלילי או הליכים משפטיים;

 • תעודות מזהות כגון: דרכון, תעודת זהות ורישיון נהיגה הכוללות מידע ביומטרי ;

 • איכון המשתמש;

 • כל מידע רגיש אחר.
   

השימוש במידע:

 • למען הסר ספק, מובהר כי אין כל חובה חוקית על המשתמש למסור את המידע האישי ו/או לאפשר למשתמשים אחרים למסור מידע אישי לגביו, במסגרת הרישום לשימוש באפליקציה ו/או במסגרת השימוש באפליקציה. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי הנדרש לרישום, לא ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה ולא ניתן יהיה לקבל שירותים כלשהם מהאפליקציה.

 • מאחר שהחברה משמשת כמתווך בלבד, המידע האישי יועבר אל הספקים החיצוניים והשימוש בו ייעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים החיצוניים.

 • החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה במידע האישי על ידי הספקים החיצוניים.

 • מטרות השימוש במידע האישי הן:

  • בחינת בקשות לרכישת שירותים והפקת שירותים אלו, לרבות פוליסות ביטוח;

  • הגשת תביעות לעניין נזקי גוף, נזקי רכוש, עיכובים וביטולים של טיסות וכן כל תביעה אחרת בהתאם לפוליסות הנרכשות על ידי המשתמש ו/או הנרכשות עבורו;

  • זיהוי המשתמש באופן מקוון או אחר;

  • איכון מיקום המשתמש לשם מתן שירות בהתאם לנתונים המתקבלים מההתקנים בהם נעשה שימוש, נייחים או ניידים;

  • הפקת דו”חות לפי דרישת המעסיק /המשתמש, לגבי שהות המשתמש בחו”ל – עלויות שהות, משך השהות, יעדים בהם שהה המשתמש, וכן מסירתם למעסיק;

  • יצירת קשר עם המשתמש ו/או מעסיקיו ו/או משתמשים אחרים אשר ביצעו פעולות בשם המשתמש;

  • שליחת דבר פרסומת לפי כאמור בסע’ 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (אשר מכונה “חוק הספאם”);

  • קביעת תנאי תשלום, גביית תשלומים ולצרכים החשבונאיים של החברה;

  • להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיו האישיות של כל משתמש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;

  • במסגרת הליכים משפטיים, בין אם החברה צד להם ובין אם לאו, ובהתאם לכל דרישה חוקית;

  • תיקון ו/או טיוב ו/או עיבוד המידע על מנת להפיק תובנות סטטיסטיות ואחרות.
    

רישיון מאגר מידע ומחזיקי המידע האישי:

 • המידע שמגיע לידיי החברה באמצעות האפליקציה ו/או אשר נוצר תוך כדי שימוש באפליקציה, ובכלל זה המידע האישי (ביחד להלן: “המידע באפליקציה“), נאסף ונשמר במאגר מידע הפועל לפי רישיון הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים שמספרו 700063215 (להלן “המאגר“). מאגר המידע נשמר בחוות שרתים (“ענן”) של חברת מייקרוסופט Azure המצויה בכתובת הבאה: הולנד, Agriport 601, 1775 TK Middenmeer, Netherlands. ניתן ליצור קשר עם חברת מייקרוסופט באמצעות מספר טלפון 1-809-349-115 (יש להשתמש בתפריט ולעקוב אחר אופציית Azure). ניתן ליצור קשר עם התמיכה של מייקרוסופט גם באמצעות כתובת האינטרנט microsoft.com.
   

העברת המידע האישי לצדדים שלישיים:

 • המידע שייאסף במסגרת השימוש באפליקציה מועבר לצדדים שלישיים המפורטים להלן. על המשתמש לקבל את המידע לגבי אופן שמירת המידע על ידי הספקים החיצוניים ישירות מהם:

  • מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ, ח.צ. 520029984 – https://www.migdal.co.il;

  • חברת לינקו סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ, ח.פ. 515865574; gingerbit.co.il

  • חברת AIRHELP LIMITED, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000 – אתר החברה: airhelp.com. כתובת החברה 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong. מדיניות הפרטיות של חברת AirHelp זמינה בקישור הבא: https://www.airhelp.com/en/privacy.

  • חברת Collinson Service Solutions Limited, הרשומה באנגליה וויילס, מספר חברה 02474708, שכתובתהCutlers Exchange, 123 Houndsditch London, EC3A 7BU, England; אתר החברה: https://www.collinsongroup.com; מדיניות הפרטיות של חברת Collinson זמינה בקישור הבא: https://www.collinsongroup.com/privacy-policy.

  • חברת ג.כ.א.מ.א בע”מ – ח.פ 513139923

  • שירביט חברה לביטוח – ח.פ 512904608 יד חרוצים 14 נתניה, shirbit.co.il.

  • כמו כן, האפליקציה מתוחזקת על ידי חברת סלע מעבדות תוכנה בע”מ ח.פ 511531592 שכתובתה רחוב ברוך הירש 14 בני ברק , 03-6176666, כתובת אתר אינטרנט: sela.co.il. בשל כך, חברת סלע מעבדות תוכנה בע”מ היא בעלת גישה מוגבלת למאגר מידע, וזאת למטרות התחזוקה כאמור.
    

קבצי Cookies:

האפליקציה אינה עושה שימוש בקבצי Cookies. עם זאת, האפליקציה שומרת על פרטי משתמש מינימליים הנדרשים לשם חיבור מחדש ללא הזדהות מחודשת.

כמו כן, המערכת עושה שימוש בכלים האוספים מידע על השימוש בשירותים השונים, על מנת לשפר את חווית המשתמש, וכן עבור יתר מטרות השימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 

שמירת המידע:

 • המידע האישי יישמר ברשות החברה לפרק זמן בלתי מוגבל. מטרת שמירת המידע היא כמפורט במדיניות פרטיות זו. מובהר כי החברה מקיימת את כל הוראות החוקים התקנות והתקנים המחייבים לענין אבטחת מידע.

 • משתמש יוכל להסיר את חשבונו וכל פריט מידע מתוך המידע האישי של אותו משתמש, אם יבקש זאת בכתב מהחברה, ובהתאם להוראות הדין.


עיון במידע ושינויו:

כל משתמש רשאי לעיין ו/או לבקש את תיקון המידע האישי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. למען הסר ספק מובהר עם זאת כי מחיקת מידע לגבי המשתמש עלולה לפגוע ביעילות השימוש באפליקציה ו/או בכל שירות הניתן למשתמש, בין באופן ישיר ובין באמצעות משתמשים אחרים.
 

צדדים שלישיים:

 • למען הסר ספק מובהר כי מדיניות הפרטיות מתייחסת לאפליקציה בלבד. מדיניות הפרטיות איננה חלה על אתרים של צדדים שלישיים שעשויים להיות אליהם קישורים מהאפליקציה ו/או מאתר האינטרנט וכן לא חלה על הספקים החיצוניים.

 • באחריות המשתמש לברר את תנאי מדיניות הפרטיות של הספקים החיצוניים ושל אתרים של צד שלישי בהם נעשה שימוש על ידי המשתמש.
   

פגיעה בזכויות לפרטיות:

במקרה של פריצת מידע כתוצאה מפעולה מכוונת מצד גורם עויין או כתוצאה מטעות של המשתמש או מכל סיבה אחרת שאיננה נתונה לשליטת החברה, החברה לא תהיה אחראית לשום נזק מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מפריצת מידע זו.
 

שינויים במדיניות הפרטיות:

החברה שומרת על זכותה לעדכן מדיניות פרטיות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי מדיניות הפרטיות.

bottom of page